90 kilo ben

- nu har de analyserats
En hög med brända ben på ett bord.

90 kilo ben från 127 begravningar! Så mycket benmaterial låg i de nyupptäckta gravarna från 500-talet – 1000-talet e. Kr, som undersökts i Gamla Uppsala.

Nu har osteologerna Sofia Prata, Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson undersökt åldern på de döda, gjort könsbedömningar och artbestämt djur.

- Beträffande de oskadda gravarna, samt de som innehöll en bålplats, har vi även undersökt vilka kroppsregioner som finns representerade i begravningen, av respektive art. Detta för att bättre förstå begravningsriten, berättar osteologen Sofia Prata.

Sammanlagt har ni undersökt 90 200 gram ben. Var det ungefär lika mycket ben i varje grav?

- Benmängden hängde bland annat samman med begravningens bevaringsgrad, men variation förkom även bland de välbevarade begravningarna. Intressant i sammanhanget är att fem gravar, varav fyra intakta eller relativt intakta gravar, stod för drygt 42 kilo av den totala benvikten. Av dessa innehöll en grav 13 kilo ben, medan tre andra innehöll mellan 7,5–7,9 kg ben vardera. Dessa gravar utgör därmed 47 % av det totala benmaterialet från gravfältet., säger Sofia.

En av de mer överraskande upptäckterna var den stora andelen bevarade bålplatser.

- Ofta är det svårt att säkert säga om begravning och bålplats varit den samma. Men här fanns det tydliga lämningar i drygt en fjärdedel av gravarna. Detta är en viktig pusselbit som hjälper oss att få en klarare bild av hanteringen av kvarlevor av människor och djur vid begravningsceremonin, menar Sofia.

Benmaterialet har ännu inte sammanställts vilket gör det svårt att i nuläget säga något mer exakt om innehållet i gravarna, men beninnehållet var i stort förväntat.

- En positiv överraskning var dock att fisk- och fågelbenen var så pass välbevarade att vi kunnat identifiera arttillhörighet i flera fall. Lite extra roligt var det med de gravar som innehöll flera arter av fisk och fågel. I en av gravarna identifierades bland annat minst tre gäddor samt en laxfisk, sannolikt sik, berättar Sofia.

En av gravarna var särskilt rik på fåglar.

- I en av de större gravarna kunde vi identifiera flera fågelarter, däribland berguv, duvhök, trastfågel och gås. I vissa gravar framkom också klofalanger från björn. Möjligen har en björnfäll i dessa fall lagts på bålet eller virats om den döde.

Även gravgåvor av ben och horn påträffades i en del av gravarna.

- En av höjdpunkterna var när vi kunde konstatera att de fina spelpjäser som fått medfölja på bålet var tillverkade av valben. Det ger en spännande inblick i hantverk och handelsvägar under yngre järnåldern.

Nu kommer analysresultaten från de olika gravarna att sammanställas.

- Dessa resultat kommer att ingå en basrapport. Denna rapport utgör sedan en del av underlaget till de fördjupningsartiklar som skall skrivas under nästa år. Dessa artiklar sammanställs sedan i en större publikation som är planerad att komma ut under 2017, säger Sofia Prata.    

Osteologen Sofia Prata.