Från bål till grav

Förkolnat trä från likbålet.

Sofia Prata är en av de osteologer som arbetar med benmaterialet från Gamla Uppsala. Det kommer att ta tid innan allt är genomgånget, men redan nu har hon kunnat dra vissa slutsatser.

Sofia, hur mycket ben kan det ligga i en grav?

- Alla gravar som vi undersökte i Gamla Uppsala var kremeringar, det vill säga att man bränt de döda. Mängden brända ben i en grav kan variera från några få gram till flera kilo. Det är viktigt för både osteologer och arkeologer att undersöka vad detta kommer sig av. Vid en modern kremering av en vuxen människa kvarstår cirka 1,5-3 kilo ben. Det är emellertid mycket sällan vi påträffar samtliga ben från människokroppen i gravarna, säger Sofia Prata.

Vart har benen tagit vägen?

Att mycket saknas kan till viss del bero på den nedbrytning som sker med tiden, men vi kan också se att man vid hanteringen av kvarlevorna gjort ett urval både vad gäller mänskliga lämningar och djur, medvetet eller ej. Vad som skett med benen efter kremeringen fram till slutdeponering är en viktig del av begravningsriten som arkeologer och osteologer fortfarande diskuterar mycket kring.

Vet ni var kremeringarna ägde rum?

Ja, något som var mycket intressant på gravfältet i Gamla Uppsala var att vi faktiskt påträffade ett stort antal kremeringsbål. Här hade människorna alltså vid flera tillfällen valt att upprätta bålet på just gravfältet. På så sätt har vi fått en unik möjlighet att lära oss mer om bålkonstruktionen, men också vad man har valt att avlägsna från bålet och deponera på annan plats, och vad som fått ligga kvar.

Var benbitarna välbevarade?

I flera gravar visade sig benmaterialet vara förhållandevis välbevarat. Ibland berodde det på att benen legat skyddade i urnor eller så kallade bengropar, andra gånger var orsaken att benen fått ligga kvar på bålplatsen utan att flyttas alltför mycket. Även den temperatur som benen utsätts för vid kremeringen påverkar bevarandet. Ett bra konstruerat gravbål kan komma upp i temperaturer över 1000°C, men bevaringsgraden påverkas även av hur länge kroppen varit utsatt för förbränning. Generellt sett bevaras helt genombrända ben bäst, eftersom det organiska då har försvunnit och nästan bara kalk återstår.

Vad hittar ni för spår efter de barn som en gång levde i Gamla Uppsala?

- Ligger det små mängder brända ben i graven kan det bero på den gravlagdes ålder, ett barn har både mindre skelett och tunnare ben. Men majoriteten av dem som begravts på gravfältet ser ut att vara vuxna, dock har vi indikationer på att ett 10-15-tal barn finns begravda på detta gravfält. Vissa av dem har fått en egen grav, andra har gravlagts tillsammans med en vuxen person. Några av dem verkar ha fått gravgåvor och/eller djuroffer medan det i andra barngravar inte finns några sådana spår. Under yngre järnålder hör barngravar till undantagen på gravfälten, trots att vi kan ana att barnadödligheten varit relativt hög. Många tankar kring vart barnen har begravts har framlagts, säger osteologen Sofia Prata.